Wydawca treści Wydawca treści

Informacja o plikach cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego w domenie lasy.gov.pl (strona internetowa)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa, tel. 22 58 98 100, faks 22 58 98 171, e-mail: sekretariat@lasy.gov.pl

Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych, z którą można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, kierując korespondencję na adres wskazany powyżej, lub poprzez adresem e-mail dane.osobowe@lasy.gov.pl.

Przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności naszych klientów, kontrahentów i pracowników. Jednym z jej kluczowych aspektów jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku przetwarzaniem ich danych osobowych.

Dbamy, by przetwarzanie Pani/Pana danych odbywało się zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (zwanego dalej „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi (zawartymi m.in. w prawie pracy, czy ustawie o rachunkowości).

Dyrekcja Generalna LP jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, korzystamy też z usług podmiotów przetwarzających, o których mowa w art. 4 pkt. 8 RODO – przetwarzają one dane osobowe w imieniu administratora.

Wdrażaliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

Przetwarzamy Pani/Pana dane w celu:

 1. rozpatrywania skarg, wniosków i petycji kierowanych do DGLP: (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw.. z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego);
 2. koordynowania oraz sprawowania nadzoru nad działalnością dyrektorów RDLP oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych LP o zasięgu krajowym (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z § 33 ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach oraz § 8 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 18 maja 1994 r.);
 3. zabezpieczenie ewentualnych roszczeń DGLP, jeżeli takie roszczenia powstaną, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu DGLP polegającego na obronie przed roszczeniami osób trzecich lub dochodzeniu swoich roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. zawarcia i realizacji umowy, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy;
 5. założenia konta niezbędnego do złożenia zamówienia i udziału w sprzedaży JDW na portalu e-klimat.lasy.gov.pl, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta i korzystania z dostępnych w nim funkcjonalności;
 6. dopełnienia obowiązków podatkowych ciążących na administratorze danych osobowych.

Jako pracodawca, przetwarzamy dane pracowników oraz osób, które współpracują z nami na podstawie innej niż stosunek pracy.

Nie udostępniamy danych osobowych poza wyjątkami, gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa i wyłącznie w zakresie określonym tymi przepisami.

Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby dane te były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; podejmujemy działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem.

Dane przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Dyrekcji Generalnej LP, jako administratorze danych osobowych.

Dane przetwarzamy również na podstawie zgody, która może zostać wycofana w każdym momencie. Innym przypadkiem jest sytuacja, w której przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy.

Przetwarzanie może być także niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, czego przykładem jest dochodzenie roszczeń przez DGLP.

Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych. Podmioty współpracujące z nami, również są zobowiązane do zarządzania danymi osobowymi zgodnie z przyjętymi przez nas wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści danych, ich modyfikacji (sprostowania, uaktualnienia), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z art. 15-21 RODO);

Dane nie będą przekazywane poza terytorium EOG.

DGLP oświadcza, że podczas przetwarzania danych nie wykorzystuje mechanizmu profilowania; 

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych przez DGLP narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacji udzielamy na piśmie lub w inny sposób, w tym – w stosownych przypadkach – elektronicznie. Informacji możemy udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzimy Pani/Pana tożsamość. Informacji staramy się udzielać bez zbędnej zwłoki – z zasady w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten przedłużymy z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Jednak w każdym przypadku, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, poinformujemy Panią/Pana o podjętych działaniach i (w stosownych przypadkach) o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny takiego opóźnienia.

Dane osobowe przechowujemy w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Okres przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów prawa archiwalnego.

Pliki „cookies” to niewielkie pliki zapisywane na Pani/Pana komputerze, w którym przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych stronach. Pliki „cookies” mogą zawierać ustawienia witryn lub być używane do śledzenia interakcji użytkowników z witryną oraz mogą zawierać informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisu. Korzystamy z plików „cookies” w celu m.in. dostosowania zawartości naszej strony do Pani/Pana preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, utrzymania sesji (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła, a także wspierania i egzekwowania działań pozwalających zachować bezpieczeństwo.

Przeglądarki internetowe zwykle domyślnie dopuszczają przechowywanie plików „cookies” na Pani/Pana urządzeniu.

Posiada Pani/Pan możliwość skonfigurowania własnej przeglądarki internetowej tak, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików „cookies” na urządzeniu. Wyłączenie przechowywania plików „cookies” może spowodować, że niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie.

Przy korzystaniu z serwisu część danych o Pani/Panu może być automatycznie zbierana i przetwarzana przez narzędzia podmiotów zewnętrznych, z których korzystamy. Do celów statystycznych DGLP korzysta z narzędzia Google Analytics, działającego w oparciu o własne pliki „cookies”. Polecamy zapoznanie się z Polityką prywatności Google Analytics. Dodatkowo wykorzystywane są: wtyczki, przyciski lub inne narzędzia umożliwiające dzielenie się treścią na portalach społecznościowych, takich jak: Facebook, Twitter, Flickr, Instagram, mapy Google Maps, OpenStreetMap, filmy z serwisu Youtube.

Dokładamy należytej staranności, aby chronić Pani/Pana dane w związku z korzystaniem z serwisu. Nie odpowiadamy jednak za politykę prywatności podmiotów zewnętrznych, z usług, których korzystamy, lub serwisów, do których zamieszcza linki. Zachęcamy, więc do zapoznania się z zasadami obowiązującymi u tych podmiotów.

DGLP, mając świadomość ponoszonej odpowiedzialności za ochronę danych osobowych powierzonych nam przez Panią/Pana, traktuje kwestie bezpieczeństwa z najwyższą starannością, dokłada wszelkich starań, aby chronić serwis wraz z przetwarzanymi na nim danymi, m. in. przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosujemy fizyczne środki bezpieczeństwa, systemy bezpieczeństwa zabezpieczające dostęp do serwerów i serwisu oraz rozwiązania kryptograficzne. Dane osobowe udostępniane są wyłącznie tym pracownikom oraz podmiotom, którym są one niezbędne do realizacji zadań i są one przetwarzane wyłącznie w celach opisanych w niniejszej Polityce.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez
Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) Dyrekcja Generalna LP informuje, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa, tel. 22 58 98 100, e-mail: sekretariat@lasy.gov.pl (dalej: „DGLP”);
 2. DGLP wyznaczyła osobę odpowiedzialną za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych, z którą można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, kierując korespondencję na adres wskazany powyżej, lub poprzez adresem e-mail osobowe@lasy.gov.pl.
 3. DGLP przetwarza Pani/Pana dane w celu:
 4. rozpatrywania skarg, wniosków i petycji kierowanych do DGLP: (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw.. z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego);
 5. koordynowania oraz sprawowania nadzoru nad działalnością dyrektorów RDLP oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych LP o zasięgu krajowym (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z § 33 ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach oraz § 8 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 18 maja 1994 r.);
 6. zabezpieczenie ewentualnych roszczeń DGLP, jeżeli takie roszczenia powstaną, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu DGLP polegającego na obronie przed roszczeniami osób trzecich lub dochodzeniu swoich roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. zawarcia i realizacji umowy, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy;
 8. założenia konta niezbędnego do złożenia zamówienia i udziału w sprzedaży JDW na portalu e-klimat.lasy.gov.pl, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do  założenia konta i korzystania z dostępnych w nim funkcjonalności;
 9. dopełnienia obowiązków podatkowych ciążących na administratorze danych osobowych.
 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Leśnego LP w tym Zakładowi Informatyki Lasów Państwowych. Dodatkowo odrębnym podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające);
 11. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj. do czasu rozpoznania złożonego przez Pani/Pana wniosku lub skargi lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania dot. sporu powstałego z DGLP. Dane będą przechowywane przez okres do 25 lat.
 12. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści danych, ich modyfikacji (sprostowania, uaktualnienia), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z art. 15-21 RODO);
 13. Dane nie będą przekazywane poza terytorium EOG.
 14. DGLP oświadcza, że podczas przetwarzania danych nie wykorzystuje mechanizmu profilowania;
 15. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych przez DGLP narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 16. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia działań, o których mowa w pkt 3.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

O G Ł O S Z E N I E

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Wymiarki

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych

 

 1. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie artykułu 38 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz.788) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych
  (Dz. U. Nr 78, poz. 532).

II.Przedmiot  sprzedaży :

 1. Nieruchomość  gruntowa:
 1. Numer KW: ZG1R/00032334/1
 2. oznaczenie gruntu: działka nr 550 o pow. 0,1417 ha, użytek R IVB
 3. Obciążenia nieruchomości: brak obciążeń
 4. Właściciel: Skarb Państwa – Nadleśnictwo Wymiarki
 5. Położenie: Przewóz, ul. Sportowa, Gmina Przewóz
 6. Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: ekologia (lasy, park, tereny otwarte), obszar lasu do adaptacji
 7. Sposób zagospodarowania nieruchomości: ogród przydomowy
 8. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 9. Nieruchomość nie ujęta w rejestrze zabytków.

 

Opis: Działka rolna kl. IV B z możliwością wystąpienia o warunki zabudowy. Oddalona od drogi publicznej o kilkadziesiąt metrów, z zaprojektowanym dojazdem z ulicy Sportowej, przez wydzieloną geodezyjnie drogę wewnętrzną – dz. nr 551. Działka z trzech stron graniczy z posesjami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i dwurodzinnymi, od strony północno-wschodniej graniczy z pasem drogowym drogi krajowej oraz na odcinku z wysoką kilkumetrową zadrzewioną skarpą. Od strony południowej działka graniczy z zadrzewioną działką Skarbu Państwa, usytuowaną na wysokiej skarpie. Działka o kształcie zbliżonym do rombu, prostych granicach, dobrze nasłoneczniona. Do sąsiadujących z działką posesji są doprowadzone sieci wodociągowe i energetyczne.

 

 

 1. Nieruchomość  gruntowa:

a)    Numer KW: ZG1R/00032334/1

b)    Oznaczenie gruntu: działka nr 551 o pow. 0,0123 ha, użytek dr

c)     Obciążenia nieruchomości: brak obciążeń

d)    Właściciel: Skarb Państwa – Nadleśnictwo Wymiarki

e)     Położenie: Przewóz, ul. Sportowa, Gmina Przewóz

f)    Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: zabudowa mieszkalnictwo (wielorodzinne, jednorodzinne, zagrodowe), obszar zabudowy do adaptacji, częściowo ekologia (lasy, park, tereny otwarte), obszar lasu do adaptacji

g)    Sposób zagospodarowania nieruchomości: ogród przydomowy

h)    Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

i)     Nieruchomość nie ujęta w rejestrze zabytków.

 

Opis: Działka stanowi dojazd z drogi publicznej do działki nr 550. Droga nie jest przejezdna, wymaga zaprojektowania i wykonania.

Działki nr 550 i 551 stanowią jeden przedmiot sprzedaży i zostaną sprzedane łącznie.

 

Cena wywoławcza wynosi 14 844,00 zł netto. Wadium: 1485,00 zł.

 

III.Termin i miejsce, w których można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dotyczącymi nieruchomości.

Szczegółowe informacje uzyskać można w terminie od poniedziałku do piątku w godzinach:

8.00 - 15.00 w siedzibie Nadleśnictwa Wymiarki, ul. Łąkowa 1; 68-131 Wymiarki, pok. nr 31 oraz pod nr tel. (68) 360 40 06

 

IV.Termin i miejsce przetargu.

Przetarg odbędzie się siedzibie Nadleśnictwa Wymiarki, ul. Łąkowa 1; 68-131 Wymiarki,
w sali konferencyjnej nr 17 w dniu 12.10.2017 roku, o godzinie 10.00. Uczestnik przetargu winien posiadać dowód tożsamości, a w sytuacji reprezentowania interesów osób trzecich – stosowne pełnomocnictwo ustanowione notarialnie.

 

 1. Ogóle warunki udziału w przetargu

W przetargu mogą barć udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w podanej poniżej wysokości i określonym terminie.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeśli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.

Przed przystąpieniem do przetargu wskazane jest dokonanie wizji lokalnej sprzedawanej nieruchomości.

 

VI.Wysokość wadium, jego forma, termin i miejsce wniesienia.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego wadium do dnia 12.10.2017 r. do godz.: 9.00. Oferent winien wnieść wadium, w wysokości 1 485,00 zł stanowiącej 10 % ceny wywoławczej nieruchomości, w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej. Wadium w pieniądzu należy wnieść w terminie do dnia  12.10.2017 roku do godziny 9.00  w kasie Nadleśnictwa Wymiarki lub przelewem na konto PKO S.A. nr rachunku: 54 1020 5460 0000 5402 0042 1974,  z  dopiskiem  na  blankiecie  przelewu „Wadium w przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych". Wadium wniesione przelewem będzie skuteczne jeżeli do dnia 12.10.2017 roku do godziny 9.00 zostanie zaliczone na rachunku bankowym Sprzedającego. Wadium w formie gwarancji bankowej należy w oryginale złożyć w kasie Nadleśnictwa Wymiarki do dnia 12.10.2017 r. do godz.:9.00.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

 

VII.Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości.

Ostatecznym terminem zapłaty ceny nabycia nieruchomości jest dzień poprzedzający ustalony termin zawarcia umowy sprzedaży, z tym, że zapłata ceny nabycia gotówką może nastąpić przed podpisaniem aktu notarialnego w kasie nadleśnictwa.

 

VIII.Informacja o skutkach nie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości bez usprawiedliwionej przyczyny.

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

 

IX.Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia przetargu.

 

 1. Inne zastrzeżenia.
 1.  Kupujący ponosi wszelkie koszty opłat związanych z zawarciem aktu notarialnego kupna- sprzedaży nieruchomości, opłat sądowych, skarbowych oraz podatków.

 Nieruchomość nie może zostać sprzedana w pierwszym przetargu nieograniczonym, jeżeli żaden
z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą nieruchomości.