Wydawca treści Wydawca treści

Informacja o plikach cookies

Za pomocą technologii cookie zbieramy jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach służące do poprawy wygody korzystania z serwisu. Nie zbieramy żadnych danych identyfikujących użytkowników.

Cookies - co to jest?

Są to małe pliki tekstowe pochodzące z witryny www zapamiętywane przez przeglądarkę internetową użytkownika serwisu. Pliki cookie dzielą się na tymczasowe - pamiętane do czasu zamknięcia przeglądarki i cookie z określonym terminem wygaśnięcia, które są zapisywane przez przeglądarkę na dłużej.
Samo wysłanie cookie do przeglądarki w żaden sposób nie może naruszać prywatności użytkownika. Informacje zawarte w cookie wykorzystywane mogą być jedynie przez stronę internetową, z której zostały wysłane. Wyłączenie obsługi cookie w przeglądarce, z której korzystasz nie wpłynie negatywnie na zawartość oraz funkcjonowanie naszych stron, utrudni nam zbieranie danych statystycznych o odwiedzinach naszego serwisu.

Jak wyłączyć obsługę cookies w przeglądarce?

Zazwyczaj pliki cookie są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są Twoje indywidualne ustawienia i dzięki nim możesz się zalogować do swojej poczty.
Autorzy stron internetowych wiedzą dzięki nim, jak wielu użytkowników do nich zagląda i co konkretnie czytają, a co obchodzą z daleka.
Informacje zbierane przy użyciu plików cookie mogą też służyć do zbierania informacji o Tobie w celach handlowych. Np. jeżeli często wchodzisz na strony o książkach, będziesz widział więcej reklam księgarni.
Na szczęście, jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność".
Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność".
Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania...".
Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

O G Ł O S Z E N I E

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Wymiarki

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych

 

 1. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie artykułu 38 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz.788) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych
  (Dz. U. Nr 78, poz. 532).

II.Przedmiot  sprzedaży :

 1. Nieruchomość  gruntowa:
 1. Numer KW: ZG1R/00032334/1
 2. oznaczenie gruntu: działka nr 550 o pow. 0,1417 ha, użytek R IVB
 3. Obciążenia nieruchomości: brak obciążeń
 4. Właściciel: Skarb Państwa – Nadleśnictwo Wymiarki
 5. Położenie: Przewóz, ul. Sportowa, Gmina Przewóz
 6. Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: ekologia (lasy, park, tereny otwarte), obszar lasu do adaptacji
 7. Sposób zagospodarowania nieruchomości: ogród przydomowy
 8. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 9. Nieruchomość nie ujęta w rejestrze zabytków.

 

Opis: Działka rolna kl. IV B z możliwością wystąpienia o warunki zabudowy. Oddalona od drogi publicznej o kilkadziesiąt metrów, z zaprojektowanym dojazdem z ulicy Sportowej, przez wydzieloną geodezyjnie drogę wewnętrzną – dz. nr 551. Działka z trzech stron graniczy z posesjami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i dwurodzinnymi, od strony północno-wschodniej graniczy z pasem drogowym drogi krajowej oraz na odcinku z wysoką kilkumetrową zadrzewioną skarpą. Od strony południowej działka graniczy z zadrzewioną działką Skarbu Państwa, usytuowaną na wysokiej skarpie. Działka o kształcie zbliżonym do rombu, prostych granicach, dobrze nasłoneczniona. Do sąsiadujących z działką posesji są doprowadzone sieci wodociągowe i energetyczne.

 

 

 1. Nieruchomość  gruntowa:

a)    Numer KW: ZG1R/00032334/1

b)    Oznaczenie gruntu: działka nr 551 o pow. 0,0123 ha, użytek dr

c)     Obciążenia nieruchomości: brak obciążeń

d)    Właściciel: Skarb Państwa – Nadleśnictwo Wymiarki

e)     Położenie: Przewóz, ul. Sportowa, Gmina Przewóz

f)    Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: zabudowa mieszkalnictwo (wielorodzinne, jednorodzinne, zagrodowe), obszar zabudowy do adaptacji, częściowo ekologia (lasy, park, tereny otwarte), obszar lasu do adaptacji

g)    Sposób zagospodarowania nieruchomości: ogród przydomowy

h)    Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

i)     Nieruchomość nie ujęta w rejestrze zabytków.

 

Opis: Działka stanowi dojazd z drogi publicznej do działki nr 550. Droga nie jest przejezdna, wymaga zaprojektowania i wykonania.

Działki nr 550 i 551 stanowią jeden przedmiot sprzedaży i zostaną sprzedane łącznie.

 

Cena wywoławcza wynosi 14 844,00 zł netto. Wadium: 1485,00 zł.

 

III.Termin i miejsce, w których można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dotyczącymi nieruchomości.

Szczegółowe informacje uzyskać można w terminie od poniedziałku do piątku w godzinach:

8.00 - 15.00 w siedzibie Nadleśnictwa Wymiarki, ul. Łąkowa 1; 68-131 Wymiarki, pok. nr 31 oraz pod nr tel. (68) 360 40 06

 

IV.Termin i miejsce przetargu.

Przetarg odbędzie się siedzibie Nadleśnictwa Wymiarki, ul. Łąkowa 1; 68-131 Wymiarki,
w sali konferencyjnej nr 17 w dniu 12.10.2017 roku, o godzinie 10.00. Uczestnik przetargu winien posiadać dowód tożsamości, a w sytuacji reprezentowania interesów osób trzecich – stosowne pełnomocnictwo ustanowione notarialnie.

 

 1. Ogóle warunki udziału w przetargu

W przetargu mogą barć udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w podanej poniżej wysokości i określonym terminie.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeśli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.

Przed przystąpieniem do przetargu wskazane jest dokonanie wizji lokalnej sprzedawanej nieruchomości.

 

VI.Wysokość wadium, jego forma, termin i miejsce wniesienia.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego wadium do dnia 12.10.2017 r. do godz.: 9.00. Oferent winien wnieść wadium, w wysokości 1 485,00 zł stanowiącej 10 % ceny wywoławczej nieruchomości, w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej. Wadium w pieniądzu należy wnieść w terminie do dnia  12.10.2017 roku do godziny 9.00  w kasie Nadleśnictwa Wymiarki lub przelewem na konto PKO S.A. nr rachunku: 54 1020 5460 0000 5402 0042 1974,  z  dopiskiem  na  blankiecie  przelewu „Wadium w przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych". Wadium wniesione przelewem będzie skuteczne jeżeli do dnia 12.10.2017 roku do godziny 9.00 zostanie zaliczone na rachunku bankowym Sprzedającego. Wadium w formie gwarancji bankowej należy w oryginale złożyć w kasie Nadleśnictwa Wymiarki do dnia 12.10.2017 r. do godz.:9.00.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

 

VII.Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości.

Ostatecznym terminem zapłaty ceny nabycia nieruchomości jest dzień poprzedzający ustalony termin zawarcia umowy sprzedaży, z tym, że zapłata ceny nabycia gotówką może nastąpić przed podpisaniem aktu notarialnego w kasie nadleśnictwa.

 

VIII.Informacja o skutkach nie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości bez usprawiedliwionej przyczyny.

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

 

IX.Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia przetargu.

 

 1. Inne zastrzeżenia.
 1.  Kupujący ponosi wszelkie koszty opłat związanych z zawarciem aktu notarialnego kupna- sprzedaży nieruchomości, opłat sądowych, skarbowych oraz podatków.

 Nieruchomość nie może zostać sprzedana w pierwszym przetargu nieograniczonym, jeżeli żaden
z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą nieruchomości.