Widok zawartości stron Widok zawartości stron

„Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”.

„Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”.

Tematem projektu jest „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”.

Projekt „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" realizowany jest w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego UE Infrastruktura i Środowisko: Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, w ramach działania 3.1. Strona internetowa programu: www.pois.gov.pl. Dofinansowanie projektu z Funduszu Spójności wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Na terenie RDLP w Zielonej Górze program realizowany był w 11-tu nadleśnictwach: Brzózka, Cybinka, Krosno, Krzystkowice, Lubsko, Sulechów, Świebodzin, Torzym, Wolsztyn, Wymiarki, Żagań. W jego ramach wykonano 169 obiektów małej retencji wodnej, które zgromadziły łącznie 891.691 m3 wody.

Koszt całkowity projektu to 196 mln zł. Projekt obejmuje ekosystemy nizinne całego kraju (16 województw), a uczestniczy w nim 179 Nadleśnictw, na terenie których powstanie 3300 obiektów, retencjonujących łącznie 31 mln m3 wody. Czas realizacji: 2007 - 2014 r.
Celem projektu jest zatrzymywanie lub spowalnianie spływu wód w obrębie małych zlewni przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego, zatrzymanie nadmiaru wód opadowych na terenach leśnych, spłaszczenie fali powodziowej w niższych partiach zlewni, odtworzenie naturalnych warunków wodnych torfowisk i mokradeł oraz podtrzymanie poziomu wód gruntowych i podziemnego zasilania źródlisk. Zaplanowane działania polegają na budowie lub modernizacji obiektów, których celem jest magazynowanie oraz lokalne rozprowadzanie wody na terenach lasów.
Projekt ten jest pierwszym w Europie, realizowanym na tak wielką skalę, przedsięwzięciem związanym z małą retencją w lasach. Ma za zadanie przyczynić się do poprawy bilansu wodnego małych zlewni w nadleśnictwach, zminimalizować skutki suszy w ekosystemach leśnych oraz przeciwdziałać powodzi. W ramach tego przedsięwzięcia realizowane będą również cele pośrednie polegające na zachowaniu różnorodności biologicznej obszarów wodno-błotnych oraz
renaturyzacji bagien i mokradeł.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:
1. Renaturyzację obszarów wodno-błotnych
2. Odbudowę systemów nawadniających oraz przebudowę systemów melioracji odwadniających
3. Budowę oraz odbudowę obiektów retencjonowania wody
Na terenie RDLP w Zielonej Górze program realizowany był w 11-tu nadleśnictwach: Brzózka, Cybinka, Krosno, Krzystkowice, Lubsko, Sulechów, Świebodzin, Torzym, Wolsztyn, Wymiarki, Żagań. W jego ramach wykonano 169 obiektów małej retencji wodnej, które zgromadziły łącznie 891.691 m3 wody. Zadania te służą zabezpieczeniu zasobów wodnych w lesie w celu zapobiegania skutkom powodzi oraz suszy, służą również poprawie bioróżnorodności i odtwarzaniu zdegradowanych siedlisk o charakterze wodno-błotnym.

Wszelkie informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Jednostki Realizującej Projekt - Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt „Utworzenie centrum spotkań leśników Polskich i Niemieckich

Projekt „Utworzenie centrum spotkań leśników Polskich i Niemieckich w Wymiarkach” zrealizowało Nadlesnictwo Wymiarki w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska –Saksonia. W ramach tego Projektu w latach 2010-2011 przygotowano w siedzibie Nadleśnictwa Wymiarki miejsca spotkań leśników. Partnerem był Forstbezirk Oberlausitz z Bautzen w Saksonii.

Projekt „Utworzenie centrum spotkań leśników Polskich i Niemieckich w Wymiarkach” zrealizowało Nadlesnictwo Wymiarki w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska –Saksonia. W ramach tego Projektu w latach 2010-2011 przygotowano w siedzibie Nadleśnictwa Wymiarki miejsca spotkań leśników. Partnerem był Forstbezirk Oberlausitz z Bautzen w Saksonii.

5 listopada 2009 roku Nadleśniczy Nadleśnictwa Wymiarki Pan Edward Koszałka i Pan Holm Karrass szef Forstbezirk Oberlausitz podpisali  umowę partnerską na realizację projektu „Utworzenie centrum spotkań leśników Polskich i Niemieckich w Wymiarkach".

Projekt zrealizowano w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska –Saksonia Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-saksonia 2007-2013 , oś priorytetowa 1.Rozwój transgraniczny, dziedzina wsparcia 4. Śrosdowisko naturalne; Kierunek działań 2.Wspieranie współpracy w dziedzinie środowiska naturalnego.

Całkowita wartość projektu to 881 150 euro , w tym dofinansowanie 691 548 euro. 

Projekt dotyczył remontu zabytkowego budynku Nadleśnictwa Wymiarki i adaptacji najniższego poziomu lokalu na centrum spotkań leśników polskich i niemieckich.

Warunkiem uzyskania wsparcia była współpraca partnerów polskich i saksońskich, spełniająca przynajmniej dwa z następujących kryteriów:
wspólne planowanie, wspólna realizacja, wspólny personel oraz wspólne finansowanie. Partnerem wiodącym było Nadleśnictwo Wymiarki. Partnerem współpracy po stronie Saksońskiej : Forstbezirk Oberlausitz z siedziba w Bautzen.
 

W ramach Projektu w latach 2010-2011 przygotowano w odrestaurowanej siedzibie Nadleśnictwa Wymiarki miejsce spotkań leśników.

Dzięki realizacji projektu Partnerzy będą wiedzieli o nadchodzących zagrożeniach lasu ze znacznym wyprzedzeniem, co pozwoli na podjęcie skutecznych środków zapobiegawczych. W rezultacie zagrożenia lasów i przyrody będą minimalizowane, co ma bezpośredni pozytywny wpływ na poziom życia uczestników po obu stronach granicy.

Dokumentacja dotychczasowej współpracy stała się jednym z elementów wystroju sali konferencyjnej i wystawowej w przygotowanym w ramach projektu miejscu spotkań.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

"Promocja współpracy transgranicznej Nadleśnictwa Wymiarki i Landratsamt Bautzen Kreisforstamt”

W roku 2014 Nadleśnictwo Wymiarki zrealizowało projekt pod tytułem „Promocja współpracy transgranicznej Nadleśnictwa Wymiarki i Landratsamt Bautzen Kreisforstamt”. Partnerem projektu ze strony Saksonii jest Landratsamt Bautzen Kreisforstamt (Powiatowy Urząd Leśny Bautzen) z siedzibą Kamenz.

Partnerem projektu ze strony Saksonii jest Landratsamt Bautzen Kreisforstamt (Powiatowy Urząd Leśny Bautzen ) z siedzibą Kamenz (www.landkreis-bautzen.de).
 
W ramach projektu zmodernizowano stronę internetową Nadleśnictwa Wymiarki, na której przygotowano informacje o partnerach projektu w trzech wersjach językowych: polskiej, niemieckiej i angielskiej.
 
Pod adresem www.wymiarki.zielonagora.lasy.gov.pl można znaleźć ciekawe wiadomości o lasach, przyrodzie i atrakcjach turystycznych. Są też niezbędne informacje jakie trzeba znać poruszając się po lasach, aktualności i ciekawostki oraz zapowiedzi najciekawszych wydarzeń. Stronie towarzyszy piękna szata graficzna, która zachęca do odwiedzania Nadleśnictwa Wymiarki.
 
Projekt przyczynił się do rozwoju współpracy z leśnikami z Saksonii, i wniósł dużo nowego do wzajemnego zrozumienia leśników polskich i niemieckich. Dotyczy to nie tylko różnic w przepisach państwowych ale i landowych.
 
Projekt „Promocja współpracy transgranicznej Nadleśnictwa Wymiarki i Landratsamt Bautzen Kreisforstamt" był współfinansowany ze środków Funduszu Małych Projektów przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej POLSKA-SAKSONIA 2007-2013.