Wydawca treści Wydawca treści

użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów,ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

W Nadleśnictwie Wymiarki można znaleźć następujące użytki ekologiczne:

  • "Uroczysko" - l-ctwo Lutynka, pow. 1,79 ha
  • "Oczka" - l-ctwo Lutynka, pow. 1,90 ha
  • "Salamandra" - l-ctwo Zabłocie, pow. 0,60 ha
  • "Dolina" -l-ctwo Dąbrówka, pow. 4,40 ha
  • "Bajorko" -l-ctwo Przewóz, pow. 0,72 ha
  • "Tokowisko" -l-ctwo Laskowice, pow. 6,55 ha
  • "Niecka" - l-ctwo Dąbrówka, pow. 0,25 ha

Rejestr użytków ekologicznych w woj.lubuskim znajdziesz tutaj - http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/rejestr-form-ochrony-przyrody